10/2/17

H διεργασία της μετασχηματίζουσας μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στις ΤΠΕ

Η πρακτική αξιοποίηση της μετασχηματίζουσας μάθησης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στις ΤΠΕ αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας με τίτλο "Σχεδιασμός μιας Διδακτικής Πρότασης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Κοινωνικά Δίκτυα με Βάση τη Διεργασία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης" που δημοσιεύτηκε στο 37ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού "Εκπαίδευση Eνηλίκων". 
 Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία περιγράφεται μια πρόταση εφαρμογής της διεργασίας της μετασχηματίζουσας μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων στις ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο των κοινωνικών δικτύων. 
Αρχικά, προσδιορίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης με βάση τις κατευθύνσεις της παιδαγωγικής-διδακτικής έρευνας για την απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στάδια της διεργασίας της μετασχηματίζουσας μάθησης με σκοπό την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την κριτική συνειδητοποίηση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων. 
Σκοπός της προτεινόμενης διεργασίας μάθησης είναι να βοηθήσει τους ενήλικους εκπαιδευόμενους αφενός να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες χειρισμού των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και αφετέρου να τις μετασχηματίσουν σε ψηφιακές δράσεις στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
Για το περιοδικό "Εκπαίδευση Ενηλίκων"  επισκεφθείτε τον διαδικτυακό κόμβο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

6/1/17

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο ​με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη


Το Εργαστήριο Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκλήρωσε την έκδοση του συλλογικού τόμου με τίτλο: «Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη».

Το πρώτο μέρος του συλλογικού τόμου αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης του WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη. Το θεωρητικό πλαίσιο συνδυάζει την θεωρία με την πράξη σε ένα κείμενο που σχεδιάστηκε με την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους συνεργάτες του Εργαστηρίου: Κωνσταντίνο Κωτσίδη, Γιώργο Φιλιππούση, Χαράλαμπο Μουζάκη, Αγορίτσα Γόγουλου, Λάμπρο Καρβούνη και Παναγιώτα Αργύρη.

Το δεύτερο μέρος του συλλογικού τόμου περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά σενάρια 182 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με θέμα: « Η αξιοποίηση του WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο» το οποίο ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τις δημιουργίες 122 συμμετεχόντων στο 1ο θερινό Σχολείο της Τήνου (2015) και στο 2ο Θερινό Σχολείο της Κισσάμου (2016).


Ο συλλογικός τόμος διατίθεται ελεύθερα από τον διαδικτυακό τόπο του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α www.edivea.org

10/7/16

Η ανεστραμμένη τάξη ως 'εναλλακτική' προσέγγιση αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία


Ο όρος Αντεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom) βασίζεται σε μια εκπαιδευτική μεθοδολογία κατά την οποία οι μαθητές αντί να παρακολουθούν την παράδοση του μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας και να αναλαμβάνουν εργασία για το σπίτι, παρακολουθούν την παράδοση από το σπίτι τους μέσω ψηφιακού υλικού και να διεκπεραιώνουν συνεργατικά μαθησιακές δραστηριότητες διερευνητικού και εποικοδομητικού χαρακτήρα στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Το αρχικό διδακτικό υλικό παραδίδεται στους μαθητές στο σπίτι τους με στόχο οι μαθητές:
· Να αξιοποιήσουν ψηφιακό υλικό (συνήθως βίντεο και διαδραστικού τύπου δραστηριότητες) προκειμένου να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας.
· Να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα διαμορφωτικής αξιολόγησης (συνήθως ενταγμένες σε αλληλεπιδραστικού τύπου βίντεο).
· Να λάβουν το έναυσμα για τη μεταξύ τους συνεργασία η οποία μπορεί να ξεκινήσει και εκτός αίθουσας διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (πλατφόρμα ή Edmodo, κλπ).
Β) Η διδασκαλία στην τάξη περιλαμβάνει δραστηριότητες εξάσκησης και εμπέδωσης μέσω συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης. Έμφαση δίνεται:
· Στην επίλυση αποριών
· Στον διάλογο και στη συμμετοχή σε συζητήσεις.
· Στον πειραματισμό.
· Στη διερεύνηση και τον αναστοχασμό.
· Στη σύνθεση συμπερασμάτων.
· Στη δημιουργική μάθηση και στην παραγωγή μαθησιακού περιεχομένου από τους ίδιους μαθητές.
· Στις ΤΠΕ, οι οποίες αξιοποιούνται για να προάγουν και να υποστηρίξουν τη συνεργατική μάθηση αλλά και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου από τους ίδιους τους μαθητές.
Γ) Η αξιολόγηση περιλαμβάνει διαδικασίες όπως είναι η εκπόνηση έργου (project) από τους μαθητές, η ολοκλήρωση κουίζ, τεστ κλπ.

Στο πλαίσιο της ανεστραμμένης τάξης, ο εκπαιδευτικός επιλέγει ή και δημιουργεί ψηφιακό υλικό και αναλαμβάνει ρόλο καθοδηγητικό, προκειμένου να υποστηρίξει: (α) Την προσωπική εμπλοκή του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο, (β) την κατάκτηση της γνώσης μέσω της διερεύνησης, της ανακάλυψης και της επίλυσης προβλημάτων, (γ) τη συνεργατική μάθηση και (δ) Την ανάπτυξη της αυτονομίας του μαθητή.
Κύριο στοιχείο της εκπαιδευτικής προσέγγισης της ανεστραμμένης τάξης αποτελεί το γεγονός ότι η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη και η μάθηση συνεργατική. Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του διδακτικού χρόνου που αφιερώνεται στην παρουσίαση-μονόλογο εκπαιδευτικού και η μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μαθητή-διδακτικού περιεχομένου και μαθητή-μαθητή μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες και εργασίες οι οποίες έχουν έντονο το στοιχείο της ανακάλυψης - διερεύνησης και ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Η σύνθεση ψηφιακού υλικού και η αξιοποίησή του για την υποστήριξη της ανεστραμμένης τάξης αποτέλεσε περιεχόμενο του μαθήματος "Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού" που διδάχθηκε στο β΄εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφορική στην Εκπαίδευση" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

3/7/16

Η αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο

Η δημιουγικότητα, ως ένα είδος σκέψης που παράγει αποτελέσματα πρωτότυπα, μοναδικά, χρήσιμα για το άτομο, αποτελεί μια τις βασικές επιδίωξεις των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η δημιουργική σκέψη συνδυάζει τη φαντασία, τη γνώση, την εμπειρία αλλά και τις συμπεριφορές εκείνες που οδηγούν στην ανάδυση νέων και πρωτότυπων ιδεών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων με διαφοροποιημένο τρόπο.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, η δημιουργικότητα εκδηλώνεται μέσα από διδακτικές προσεγγίσεις που προβληματίζουν, κινητοποιούν το ενδιαφέρον, προκαλούν τον μαθητή να διερευνήσει, να ερμηνεύσει καταστάσεις και να ανακαλύψει λύσεις προχορώντας πέρα από τις τυποποιημένες διαδικαδίες μάθησης, χωρίς να εμποδίζεται από τους συνήθεις κομφορμισμούς που θέτει η αυστηρά οριοθετημένη διδακτική διαδικασία.
Η ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και διδακτικών διαδικασιών που ενεργοποιούν τη διαίσθηση, την φαντασία, την έμπνευση και την εφευρετικότητα (τέτοιου είδους εκπαιδευτικές προσεγγίσεις πηγάζουν από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και των χειραφετικών προσεγγίσεων για τη μάθηση).

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα οι εφαρμογές του Web 2.0, δύναται να υποστηρίξουν μορφές διδασκαλίας και μάθησης στις οποίες κυριαρχούν η πρωτοβουλία, η έκφραση, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία και όχι η παθητικότητα και η αποστήθιση πληροφορικών.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο – Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη» που υλοποιείται από το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Διά Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιστημονικό υπεύθυνο τον αν. καθηγητή Παναγιώτη Αναστασιάδη, επιχειρεί να βοηθησει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν το Web 2.0 στην καθημερινή διδακτική πράξη με σκοπό να υποστηρίξουν τη δημιουργικότητα των μαθητών.


5/2/16

Ολοκλήρωση Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής από το ΕΑΠ

Ολοκληρώθηκε και ο 5ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε να προσφέρεται τον Οκτώβριο του 2013 και μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθοι επιμορφωτικοί κύκλοι:

 • Α' κύκλος: Οκτώβριος 2013 - Φεβρουάριος 2014
 • Β΄κύκλος: Φεβρουάριος 2014 - Ιούνιος 2014
 • Γ' Κύκλος: Οκτώβριος 2014 - Φεβρουάριος 2015
 • Δ' Κύκλος: Φεβρουάριος 2015 - Ιούνιος 2015
 • Ε' Κύκλος: Οκτώβριος 2015 - Φεβρουάριος 2016

Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει μέχρι σήμερα 268 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες που αφορούν στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία της διδασκαλίας, την αξιοποίηση σύγχρονων/ εναλλακτικών τεχνικών και καινοτομικών πρακτικών στη διδασκαλία (εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών) και την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στη σχολική τάξη.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την εκπαιδευτική διαδικασία να βασίζεται σε ένα οργανικά δομημένο σύνολο και με συστατικά στοιχεία: το εκπαιδευτικό υλικό, τη διδακτική διαδικασία, την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, την υποστήριξη και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.
Το περιεχόμενο του προγράμματος δομείται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
 • Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Δια Βίου Μάθησης 
 • Σχεδιασμός και Προετοιμασία Διδακτικών Προσεγγίσεων 
 • Διεξαγωγή Διδασκαλίας: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
 • Ανάπτυξη Στοχαστικών Ικανοτήτων Τέχνη και ΤΠΕ 
 • Ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων 
 • Η Δυναμική των Σχέσεων στο Σχολείο 
 • Η κρίση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 150 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 134 αφορούν στην αυτόνομη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπόνηση δραστηριοτήτων και γραπτής εργασίας. Οι υπόλοιπες 16 ώρες αφορούν στη συμμετοχή σε τέσσερις τετράωρες συναντήσεις. 
Από τους 268 εκπαιδευτικού από ολόκληρη την Ελλάδα από τους οποίους οι 37 παρακολούθησαν τις συναντήσεις δια ζώσης ενώ οι 231 αξιοποίησης τη δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης προκειμένου να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τον διδάσκοντα και τους άλλους επιμορφούμενους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων συναντήσεων.


Επίσης, το Edmodo χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι μελετούσαν το εκπαιδευτικό υλικό και υλοποίησαν τις ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες.
20/11/15

Η αξιοποίηση του Edmodo στη διδασκαλία και τη μάθηση

Το Edmodo αποτελεί ένα κλειστό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης που δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό εργαλείο μέσα από την εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (και) στη χώρα μας.
To Edmodo επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων, τη διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη συνεργασία τους σε ομάδες καθώς και τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες. Ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία εφαρμόζεται, τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων σε αυτήν, το Edmodo αξιοποιείται συνήθως:
 • Ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και μαθητών μεταξύ τους. 
 • Ως εργαλείο διαμοίρασης εκπαιδευτικού υλικού είτε με τη μορφή αρχείων σε φακέλους υλικού, είτε με τη μορφή της επισύναψης ή της σύνδεσης σε μία ανάρτηση (post). 
 • Ως εργαλείο συνεργασίας μέσα από τη συγκρότηση επιμέρους ομάδων σε μια τάξη και τη διασφάλιση χώρου συζήτησεων – αναρτήσεων για κάθε ομάδα ξεχωριστά.
Σύντομος οδηγός χρήσης του Edmodo:Η προσωπική μου εμπειρία από την εφαρμογή του Edmodo στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιγράφονται σε δυο δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες.

Η πρώτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση" με τίτλο "Εμπειρίες μάθησης μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις: Η αξιοποίηση του Edmodo στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών". Στην εργασία καταγράφονται οι εντυπώσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής" που υλοποίησε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Έργου "Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση" για το περιβάλλον του Edmodo. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Edmodo αξιοποιήθηκε για την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας. 

Δείτε την εργασία εδώ:
Μουζάκης, Χ., Βάθη, Σ., και Γόγουλου, Α., (2014). Εμπειρίες μάθησης μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις: Η αξιοποίηση του Edmodo στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7/1-2, 77-97. http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/203


Η δεύτερη παρουσιάστηκε 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση "Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7&8 Νοεμβρίου 2015. Πρόκειται για την εργασία με τίτλο "Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους συναδέλφους Κατερίνα Λάζαρη και Γιώργο Κουτρομάνο, με σκοπό να διερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Edmodo όπως αυτό αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε το κείμενο της εργασίας εδώ:
Λάζαρη, Κ., Μουζάκης, Χ. και Κουτρομάνος, Γ. (2015). Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Λιοναράκης, Α. (Επιμ.). Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Καινοτομία και Έρευνα», (τομ. Γ, σελ. 66-77), Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/54


Ακολουθούν οι διαφάνειες από την παρουσίαση της εργασίας:

More presentations from Charalambos Mouzakis

4/11/15

Προσεγγίσεις και Εμπειρίες Μάθησης από την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο και τη Διαδικτυακή Επικοινωνία

Η εργασία με τίτλο " Προσεγγίσεις και Εμπειρίες Μάθησης από την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο και τη Διαδικτυακή Επικοινωνία στο Πλαίσιο ενός εξ Αποστάσεως Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης" που παρουσιάστηκε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση "Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7&8 Νοεμβρίου 2015, αφορούσε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων ως προς την επικοινωνία τους με τον εκπαιδευτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο ενός προγράμματος διά βίου μάθησης που υλοποιείται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Ακολουθούν οι διαφάνειες από την παρουσίαση της εισήγησης


30/10/15

Διημερίδα ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & ΙΕΠ στις 30-31/10 στην Αθήνα με θέμα «Το ελληνικό σχολείο σε περίοδο κρίσης: Θέματα αποτελεσματικής διοίκησης, διαχείρισης κρίσεων και καινοτομίας»

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το ΙΕΠ διοργανώνει διημερίδα στο πλαίσιο της αποτίμησης των αποτελεσμάτων του έργου "Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών ΑΠ1 και ΑΠ2" του ΕΣΠΑ2007-2013.
Η διημερίδα πραγματοποιείται στην Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο 30-31 Οκτωβρίου 2015
Το πρόγραμμα της διημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε η εισήγηση που ακολουθεί:


13/10/14

Επιστημονική Ημερίδα "Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο Σχολείο"

Στο πλαίσιο της ημερίδας  "Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο Σχολείο"που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε το βιωματικό εργαστήριο με θέμα "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την Ανάπτυξη των Οριζοντίων Ικανοτήτων των Μαθητών". 

Η εισήγηση του βιωματικού εργαστηρίου:

8/10/14

Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή

Στο εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου "Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι του εκπαιδευτή καθώς και τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία σε προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται με το συνδυασμό μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων. Έμφαση δίνεται στην καταγραφή πρακτικών προτάσεων και συμβουλών που θα τον διευκολύνουν στο έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Το υλικό είναι προσβάσιμο μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (κλικ εδώ)

4/11/13

Wiki στη διδασκαλία και τη μάθηση

Ένα Wiki είναι ένας τύπος ιστοσελίδας που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Το πρώτο Wiki δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό προγραμματιστή Ward Cunningham το 1995 (Wiki Wiki – γρήγορα λεωφορεία στη Honolulu) προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε μη έμπειρους χρήστες να φτιάχνουν εύκολα έναν ιστοχώρο ενώ παράλληλα να καταγράφονται οι αλλαγές και οι προσθήκες γίνονται στην πορεία.
Σε ένα Wiki πολλά μέλη μπορούν να γραφούν μαζί (όχι όμως ταυτόχρονα) όπου ο συνεργατικός χαρακτήρας και η συμμετοχή διασφαλίζουν την αξιοπιστία. Το πιο γνωστό παράδειγμα Wiki είναι η εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια
Η διαφορά τους από πολλά άλλα εργαλεία του διαδικτύου είναο το τα Wikis είναι ότι ενθαρρύνουν τη διαδραστικότητα, τη συνεισφορά στην κοινότητα, τη διασταύρωση πληροφοριών και απόψεων στην ίδια πλατφόρμα. Μια από τις ιδανικότερες χρήσεις τους είναι η αξιοποίησή τους σε σχολικές τάξεις και κοινότητες που επενδύουν στη συνεργατική μάθηση. 
Ο συμμετοχικός χαρακτήρας αποτελεί πλεονέκτημα που μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς οι μαθητές δεν περιηγούνται απλά σ’ ένα μάθημα αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη δημιουργία του μαθήματος. Μπορούν να συνεισφέρουν με πληροφορίες, φωτογραφίες, links, σχόλια, χάρτες και ό,τι άλλο σχετικό απ’ το Διαδίκτυο.
Η υπηρεσία Wikispaces (http://www.wikispaces.com/) υποστηρίζει την εύκολη και γρήγορη υλοποίηση ενός Wiki.
Ενδεικτικά:

25/2/13

Διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια για την εμπέδωση της προπαίδειας


Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της προπαίδειας είχα την ευκαιρία να αξιοποιήσω τις δυνατότητες που προσφέρουν οι παρακάτω online διαδραστικές δραστηριότητες - παιχνίδια στην εμπέδωση του πολλαπλασιασμού:
by: Natasha Oliver


Η αξιοποίηση των παραπάνω online δραστηριοτήτων ακολούθησε τις προβλεπόμενες από τα σχολικά εγχειρίδια δραστηριότητες καθώς και τις επιπλέον υποστηρικτικές δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν με χαρτί και μολύβι όπως είναι η συμπλήρωση οργανωμένων φύλλων εργασίας (βλ. Διδακτικές οδηγίες & πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Προπαίδειας) και η διεξαγωγή του συνεργατικού παιχνιδιού «Το παιχνίδι της προπαίδειας».
Η ενασχόληση των μαθητών με τις online δραστηριότητες πολλαπλασιασμού έγινε στην τάξη, είχε όμως και το χαρακτήρα υποστηριζόμενης μάθησης στο σπίτι μέσα από το blog της τάξης.
Οι πρώτες διαπιστώσεις μου επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας, τα οποία αναγνωρίζουν τη συμβολή των διαδικτυακών παιχνιδιών στη δημιουργία κινήτρων για τη μάθηση, τη βελτίωση των επιπέδων συγκέντρωσης και προσοχής των μαθητών, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, την επίδειξη υπευθυνότητας και επιμονής για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του πολλαπλασιασμού και τη προώθηση της συνεργασίας στην τάξη.

14/1/13

Διδακτικές οδηγίες & πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Προπαίδειας


Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της προπαίδειας στη Β΄Δημοτικού έχει αναπτυχθεί και διδαχθεί πιλοτικά από τη Σχολική Σύμβουλο Φθιώτιδας Ελένη Μπενιάτα και το συνάδελφο Δημήτρη Τρούμπουλο. Το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθεί τη διάρθρωση των διδακτικών ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου και ενσωματώνει τις σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία των Μαθηματικών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα νέα ΑΠΣ. 
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο Παγκόσμιος Ιστός για τη διάχυση εκπαιδευτικού υλικού, σχεδίων μαθημάτων και καινοτόμων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων (ακόμη και αυτών που επιβάλλεται να διεκπαιρεώνονται με τη χρήση γνωστών συμβατικών μέσων) αναδημοσιεύω το

20/12/12

Ολοκλήρωση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη θεματική ενότητα «Δεξιότητες στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών/Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας και αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία», η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς –Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).
Η Πράξη υλοποιείται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ και στη φάση αυτή, είχα την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος στο 1ο και