6/1/17

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο ​με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη


Το Εργαστήριο Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκλήρωσε την έκδοση του συλλογικού τόμου με τίτλο: «Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη».

Το πρώτο μέρος του συλλογικού τόμου αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης του WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη. Το υλικό συνδυάζει την θεωρία με την πράξη και σχεδιάστηκε με την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά σενάρια 182 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με θέμα: « Η αξιοποίηση του WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο» το οποίο ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στο τρίτο μέρος παρατίθενται οι δημιουργίες 122 συμμετεχόντων στο 1ο θερινό Σχολείο της Τήνου (2015) και στο 2ο Θερινό Σχολείο της Κισσάμου (2016).
Το σύνολο του συλλογικού τόμου διατίθεται ελεύθερα από τον διαδικτυακό τόπο του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α www.edivea.org


10/7/16

Η ανεστραμμένη τάξη ως 'εναλλακτική' προσέγγιση αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία


Ο όρος Αντεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom) βασίζεται σε μια εκπαιδευτική μεθοδολογία κατά την οποία οι μαθητές αντί να παρακολουθούν την παράδοση του μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας και να αναλαμβάνουν εργασία για το σπίτι, παρακολουθούν την παράδοση από το σπίτι τους μέσω ψηφιακού υλικού και να διεκπεραιώνουν συνεργατικά μαθησιακές δραστηριότητες διερευνητικού και εποικοδομητικού χαρακτήρα στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Το αρχικό διδακτικό υλικό παραδίδεται στους μαθητές στο σπίτι τους με στόχο οι μαθητές:
· Να αξιοποιήσουν ψηφιακό υλικό (συνήθως βίντεο και διαδραστικού τύπου δραστηριότητες) προκειμένου να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας.
· Να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα διαμορφωτικής αξιολόγησης (συνήθως ενταγμένες σε αλληλεπιδραστικού τύπου βίντεο).
· Να λάβουν το έναυσμα για τη μεταξύ τους συνεργασία η οποία μπορεί να ξεκινήσει και εκτός αίθουσας διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (πλατφόρμα ή Edmodo, κλπ).
Β) Η διδασκαλία στην τάξη περιλαμβάνει δραστηριότητες εξάσκησης και εμπέδωσης μέσω συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης. Έμφαση δίνεται:
· Στην επίλυση αποριών
· Στον διάλογο και στη συμμετοχή σε συζητήσεις.
· Στον πειραματισμό.
· Στη διερεύνηση και τον αναστοχασμό.
· Στη σύνθεση συμπερασμάτων.
· Στη δημιουργική μάθηση και στην παραγωγή μαθησιακού περιεχομένου από τους ίδιους μαθητές.
· Στις ΤΠΕ, οι οποίες αξιοποιούνται για να προάγουν και να υποστηρίξουν τη συνεργατική μάθηση αλλά και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου από τους ίδιους τους μαθητές.
Γ) Η αξιολόγηση περιλαμβάνει διαδικασίες όπως είναι η εκπόνηση έργου (project) από τους μαθητές, η ολοκλήρωση κουίζ, τεστ κλπ.

Στο πλαίσιο της ανεστραμμένης τάξης, ο εκπαιδευτικός επιλέγει ή και δημιουργεί ψηφιακό υλικό και αναλαμβάνει ρόλο καθοδηγητικό, προκειμένου να υποστηρίξει: (α) Την προσωπική εμπλοκή του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο, (β) την κατάκτηση της γνώσης μέσω της διερεύνησης, της ανακάλυψης και της επίλυσης προβλημάτων, (γ) τη συνεργατική μάθηση και (δ) Την ανάπτυξη της αυτονομίας του μαθητή.
Κύριο στοιχείο της εκπαιδευτικής προσέγγισης της ανεστραμμένης τάξης αποτελεί το γεγονός ότι η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη και η μάθηση συνεργατική. Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του διδακτικού χρόνου που αφιερώνεται στην παρουσίαση-μονόλογο εκπαιδευτικού και η μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μαθητή-διδακτικού περιεχομένου και μαθητή-μαθητή μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες και εργασίες οι οποίες έχουν έντονο το στοιχείο της ανακάλυψης - διερεύνησης και ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Η σύνθεση ψηφιακού υλικού και η αξιοποίησή του για την υποστήριξη της ανεστραμμένης τάξης αποτέλεσε περιεχόμενο του μαθήματος "Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού" που διδάχθηκε στο β΄εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφορική στην Εκπαίδευση" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

3/7/16

Υποστήριξη της δημιουργικότητας μέσα από τις εφαρμογές της γενιάς του Web 2.0

Η δημιουγικότητα, ως ένα είδος σκέψης που παράγει αποτελέσματα πρωτότυπα, μοναδικά, χρήσιμα για το άτομο, αποτελεί μια τις βασικές επιδίωξεις των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η δημιουργική σκέψη συνδυάζει τη φαντασία, τη γνώση, την εμπειρία αλλά και τις συμπεριφορές εκείνες που οδηγούν στην ανάδυση νέων και πρωτότυπων ιδεών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων με διαφοροποιημένο τρόπο.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, η δημιουργικότητα εκδηλώνεται μέσα από διδακτικές προσεγγίσεις που προβληματίζουν, κινητοποιούν το ενδιαφέρον, προκαλούν τον μαθητή να διερευνήσει, να ερμηνεύσει καταστάσεις και να ανακαλύψει λύσεις προχορώντας πέρα από τις τυποποιημένες διαδικαδίες μάθησης, χωρίς να εμποδίζεται από τους συνήθεις κομφορμισμούς που θέτει η αυστηρά οριοθετημένη διδακτική διαδικασία.
Η ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και διδακτικών διαδικασιών που ενεργοποιούν τη διαίσθηση, την φαντασία, την έμπνευση και την εφευρετικότητα (τέτοιου είδους εκπαιδευτικές προσεγγίσεις πηγάζουν από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και των χειραφετικών προσεγγίσεων για τη μάθηση).

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα οι εφαρμογές του Web 2.0, δύναται να υποστηρίξουν μορφές διδασκαλίας και μάθησης στις οποίες κυριαρχούν η πρωτοβουλία, η έκφραση, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία και όχι η παθητικότητα και η αποστήθιση πληροφορικών.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο – Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη» που υλοποιείται από το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Διά Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (http://www.edivea.org/web-20.html) του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιστημονικό υπεύθυνο τον αν. καθηγητή Παναγιώτη Αναστασιάδη, επιχειρεί να βοηθησει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν το Web 2.0 στην καθημερινή διδακτική πράξη με σκοπό να υποστηρίξουν τη δημιουργικότητα των μαθητών.
Μέχρι το τέλος του 2015 είχαν ολοκληρωθεί 5 κύκλοι του προγράμματος για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου 2016 (6ος κύκλος), δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού κύκλου που υλοποιήθηκε από την 1/3/16 μέχρι και τις 15/6/16 (6ος κύκλος)  είχα την ευθύνη υποστήριξης, εποπτείας και ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02. Η επικοινωνία μέσω υπολογιστή αποτέλεσε το βασικό μέσο αλληλεπίδρασης με τους επιμορφούμενους και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν 3 τρίωρες τηλεδιασκέψεις καθώς και μια ενδιάμεση τηλεδιάσκεψη μικρότερης διάρκειας. Οι επιμορφούμενοι υποστηρίζονταν καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Edmodo καθώς και μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης του προγράμματος (http://courses.epimorfosi.org.gr/). Το εκπαιδευτικό υλικό περιλάμβανε βιντεομαθήματα, παρουσιάσεις και συνδέσμους με σκοπό την καθοδήγηση των επιμορφούμενων στην ανάπτυξη συνεργατικών κόμικ, wiki και ιστολογίων καθώς και την ένταξη ποικίλων εργαλείων του Web 2.0 σε δραστηριότητες δημιουργικής μάθησης.5/2/16

Ολοκλήρωση 5ου Κύκλου Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής από το ΕΑΠ

Ολοκληρώθηκε και ο 5ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε να προσφέρεται τον Οκτώβριο του 2013 και μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθοι επιμορφωτικοί κύκλοι:

 • Α' κύκλος: Οκτώβριος 2013 - Φεβρουάριος 2014
 • Β΄κύκλος: Φεβρουάριος 2014 - Ιούνιος 2014
 • Γ' Κύκλος: Οκτώβριος 2014 - Φεβρουάριος 2015
 • Δ' Κύκλος: Φεβρουάριος 2015 - Ιούνιος 2015
 • Ε' Κύκλος: Οκτώβριος 2015 - Φεβρουάριος 2016

Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει μέχρι σήμερα 268 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες που αφορούν στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία της διδασκαλίας, την αξιοποίηση σύγχρονων/ εναλλακτικών τεχνικών και καινοτομικών πρακτικών στη διδασκαλία (εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών) και την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στη σχολική τάξη.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την εκπαιδευτική διαδικασία να βασίζεται σε ένα οργανικά δομημένο σύνολο και με συστατικά στοιχεία: το εκπαιδευτικό υλικό, τη διδακτική διαδικασία, την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, την υποστήριξη και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.
Το περιεχόμενο του προγράμματος δομείται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
 • Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Δια Βίου Μάθησης 
 • Σχεδιασμός και Προετοιμασία Διδακτικών Προσεγγίσεων 
 • Διεξαγωγή Διδασκαλίας: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
 • Ανάπτυξη Στοχαστικών Ικανοτήτων Τέχνη και ΤΠΕ 
 • Ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων 
 • Η Δυναμική των Σχέσεων στο Σχολείο 
 • Η κρίση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 150 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 134 αφορούν στην αυτόνομη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπόνηση δραστηριοτήτων και γραπτής εργασίας. Οι υπόλοιπες 16 ώρες αφορούν στη συμμετοχή σε τέσσερις τετράωρες συναντήσεις. 
Από τους 268 εκπαιδευτικού από ολόκληρη την Ελλάδα από τους οποίους οι 37 παρακολούθησαν τις συναντήσεις δια ζώσης ενώ οι 231 αξιοποίησης τη δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης προκειμένου να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τον διδάσκοντα και τους άλλους επιμορφούμενους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων συναντήσεων.


Επίσης, το Edmodo χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι μελετούσαν το εκπαιδευτικό υλικό και υλοποίησαν τις ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες.


18/12/15

Πρόσκληση στον διάλογο για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον εποικοδομητικό διάλογο που διοργανώνει η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε μια σειρά από παιδαγωγικά ζητήματα μεταξύ των οποίων είναι και το θέμα «Ιδέες και Πρακτικές Παιδαγωγικής Αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Σχολική Τάξη». 
Αφού μελετήσετε το σκεπτικό του θέματος μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας στο Forum Διαλόγου που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://adulteduc.gr/e-platform/course/view.php?id=22 απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:
 • Μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα από επιτυχημένες ή μη πρακτικές αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική τάξη;
 • Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να καταστεί «παιδαγωγική» η αξιοποίηση των ΤΠΕ;
Στον διάλογο μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που επιθυμούν να συζητήσουν τις ιδέες τους και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές δημιουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε όλες τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τον διάλογο συντονίζουν οι Παναγιώτης Αναστασιάδης, αναπληρωτής καθηγητής δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης και Χαράλαμπος Μουζάκης, καθηγητής-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Ευελπιστούμε ότι μέσα από την ανταλλαγή αυθεντικών απόψεων και εμπειριών μπορούν να αναδειχθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην προώθηση της δημιουργικής μάθησης και της καινοτομίας.


Σας ευχαριστούμε!

20/11/15

Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Η έρευνα με τίτλο "Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" επιχειρεί να διερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Edmodo όπως αυτό αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση "Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7&8 Νοεμβρίου 2015. 
Ακολουθούν οι διαφάνειες από την παρουσίαση της έρευνας.

4/11/15

Προσεγγίσεις και Εμπειρίες Μάθησης από την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο και τη Διαδικτυακή Επικοινωνία

Η εργασία με τίτλο " Προσεγγίσεις και Εμπειρίες Μάθησης από την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο και τη Διαδικτυακή Επικοινωνία στο Πλαίσιο ενός εξ Αποστάσεως Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης" που παρουσιάστηκε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση "Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7&8 Νοεμβρίου 2015, αφορούσε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων ως προς την επικοινωνία τους με τον εκπαιδευτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο ενός προγράμματος διά βίου μάθησης που υλοποιείται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Ακολουθούν οι διαφάνειες από την παρουσίαση της εισήγησης


30/10/15

Διημερίδα ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & ΙΕΠ στις 30-31/10 στην Αθήνα με θέμα «Το ελληνικό σχολείο σε περίοδο κρίσης: Θέματα αποτελεσματικής διοίκησης, διαχείρισης κρίσεων και καινοτομίας»

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το ΙΕΠ διοργανώνει διημερίδα στο πλαίσιο της αποτίμησης των αποτελεσμάτων του έργου "Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών ΑΠ1 και ΑΠ2" του ΕΣΠΑ2007-2013.
Η διημερίδα πραγματοποιείται στην Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο 30-31 Οκτωβρίου 2015
Το πρόγραμμα της διημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε η εισήγηση που ακολουθεί:


13/10/14

Επιστημονική Ημερίδα "Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο Σχολείο"

Στο πλαίσιο της ημερίδας  "Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο Σχολείο"που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε το βιωματικό εργαστήριο με θέμα "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την Ανάπτυξη των Οριζοντίων Ικανοτήτων των Μαθητών". 

Η εισήγηση του βιωματικού εργαστηρίου:

8/10/14

Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή

Στο εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου "Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι του εκπαιδευτή καθώς και τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία σε προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται με το συνδυασμό μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων. Έμφαση δίνεται στην καταγραφή πρακτικών προτάσεων και συμβουλών που θα τον διευκολύνουν στο έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Το υλικό είναι προσβάσιμο μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (κλικ εδώ)

4/11/13

Wiki στη διδασκαλία και τη μάθηση

Ένα Wiki είναι ένας τύπος ιστοσελίδας που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Το πρώτο Wiki δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό προγραμματιστή Ward Cunningham το 1995 (Wiki Wiki – γρήγορα λεωφορεία στη Honolulu) προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε μη έμπειρους χρήστες να φτιάχνουν εύκολα έναν ιστοχώρο ενώ παράλληλα να καταγράφονται οι αλλαγές και οι προσθήκες γίνονται στην πορεία.
Σε ένα Wiki πολλά μέλη μπορούν να γραφούν μαζί (όχι όμως ταυτόχρονα) όπου ο συνεργατικός χαρακτήρας και η συμμετοχή διασφαλίζουν την αξιοπιστία. Το πιο γνωστό παράδειγμα Wiki είναι η εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια
Η διαφορά τους από πολλά άλλα εργαλεία του διαδικτύου είναο το τα Wikis είναι ότι ενθαρρύνουν τη διαδραστικότητα, τη συνεισφορά στην κοινότητα, τη διασταύρωση πληροφοριών και απόψεων στην ίδια πλατφόρμα. Μια από τις ιδανικότερες χρήσεις τους είναι η αξιοποίησή τους σε σχολικές τάξεις και κοινότητες που επενδύουν στη συνεργατική μάθηση. 
Ο συμμετοχικός χαρακτήρας αποτελεί πλεονέκτημα που μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς οι μαθητές δεν περιηγούνται απλά σ’ ένα μάθημα αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη δημιουργία του μαθήματος. Μπορούν να συνεισφέρουν με πληροφορίες, φωτογραφίες, links, σχόλια, χάρτες και ό,τι άλλο σχετικό απ’ το Διαδίκτυο.
Η υπηρεσία Wikispaces (http://www.wikispaces.com/) υποστηρίζει την εύκολη και γρήγορη υλοποίηση ενός Wiki.
Ενδεικτικά:

25/2/13

Διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια για την εμπέδωση της προπαίδειας


Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της προπαίδειας είχα την ευκαιρία να αξιοποιήσω τις δυνατότητες που προσφέρουν οι παρακάτω online διαδραστικές δραστηριότητες - παιχνίδια στην εμπέδωση του πολλαπλασιασμού:
by: Natasha Oliver


Η αξιοποίηση των παραπάνω online δραστηριοτήτων ακολούθησε τις προβλεπόμενες από τα σχολικά εγχειρίδια δραστηριότητες καθώς και τις επιπλέον υποστηρικτικές δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν με χαρτί και μολύβι όπως είναι η συμπλήρωση οργανωμένων φύλλων εργασίας (βλ. Διδακτικές οδηγίες & πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Προπαίδειας) και η διεξαγωγή του συνεργατικού παιχνιδιού «Το παιχνίδι της προπαίδειας».
Η ενασχόληση των μαθητών με τις online δραστηριότητες πολλαπλασιασμού έγινε στην τάξη, είχε όμως και το χαρακτήρα υποστηριζόμενης μάθησης στο σπίτι μέσα από το blog της τάξης.
Οι πρώτες διαπιστώσεις μου επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας, τα οποία αναγνωρίζουν τη συμβολή των διαδικτυακών παιχνιδιών στη δημιουργία κινήτρων για τη μάθηση, τη βελτίωση των επιπέδων συγκέντρωσης και προσοχής των μαθητών, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, την επίδειξη υπευθυνότητας και επιμονής για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του πολλαπλασιασμού και τη προώθηση της συνεργασίας στην τάξη.

14/1/13

Διδακτικές οδηγίες & πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Προπαίδειας


Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της προπαίδειας στη Β΄Δημοτικού έχει αναπτυχθεί και διδαχθεί πιλοτικά από τη Σχολική Σύμβουλο Φθιώτιδας Ελένη Μπενιάτα και το συνάδελφο Δημήτρη Τρούμπουλο. Το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθεί τη διάρθρωση των διδακτικών ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου και ενσωματώνει τις σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία των Μαθηματικών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα νέα ΑΠΣ. 
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο Παγκόσμιος Ιστός για τη διάχυση εκπαιδευτικού υλικού, σχεδίων μαθημάτων και καινοτόμων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων (ακόμη και αυτών που επιβάλλεται να διεκπαιρεώνονται με τη χρήση γνωστών συμβατικών μέσων) αναδημοσιεύω το

20/12/12

Ολοκλήρωση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη θεματική ενότητα «Δεξιότητες στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών/Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας και αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία», η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς –Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).
Η Πράξη υλοποιείται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ και στη φάση αυτή, είχα την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος στο 1ο και